Odszkodowanie za błąd medyczny

Szkoda i związek przyczynowy a odszkodowanie za błąd w leczeniu

 

Szkoda stanowi jeden z czynników koniecznych do powstania odpowiedzialności cywilnej. Zasadniczo, szkoda definiowana jest jako uszczerbek, jakiego w swoim interesie (prawnie określonym i chronionym, np. zdrowie) doznała dana osoba, i do którego naprawienia sprawca jest zobowiązany.

 

W charakterze szkody mieści się zarówno uszczerbek majątkowy (materialny), jak i krzywda psychiczna (szkoda niemajątkowa). Uznanie danego uszczerbku za szkodę zachodzi, gdy poszkodowany doświadcza go wbrew swojej woli.

 

Szkoda majątkowa może występować w dwóch formach, tworzących jej pełną postać:

- poniesionych strat (np. pogorszenie się sytuacji majątkowej);

- utratę hipotetycznych korzyści, jakie poszkodowany mógłby najprawdopodobniej zyskać, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona (np. utracone wskutek niezdolności do pracy dochody).

 

Aby z tytułu wystąpienia szkody przysługiwało nam odszkodowanie, doznana przez nas szkoda musi jeszcze pozostawać w tzw. normalnym związku przyczynowym z błędem w leczeniu.

 

W myśl teorii adekwatnego związku przyczynowego, sprawca wypadku, czyli osoba zobowiązana do odszkodowania, ponosi odpowiedzialność tylko za normalnie następujące skutki swojego działania lub zaniechania. Bez wykazania, że między określonym zdarzeniem (będącym zawinionym przez sprawcę) a powstałą szkodą istnieje związek przyczynowy, odszkodowanie nie będzie mogło być uzyskane.

 

Nierzadko skutek (szkoda) nie jest następstwem jednej, określonej przyczyny, a współzależność zjawisk występujących w przyrodzie sprawia, że ilość czynników warunkujących stan rzeczy nie pozwala na jednoznaczność. Udowodnienie istnienia związku przyczynowego jest w sprawach o błędy medyczne jest zatem z reguły trudne, ponieważ ustalenie związku pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą jest często niemożliwe (w medycynie w większości wypadków można mówić o wysokim prawdopodobieństwie, a nie o pewności czy wyłączności przyczyny). Dlatego kluczową rolę w procesie o błąd lekarski ma opinia biegłego sądowego.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji Eventum.com.pl